Stichting Silent Work Nederland

Silent Work is een Afrikaans-Nederlandse organisatie. We werken voor de vergeten kinderen van Afrika. We geloven dat ieder mens, ieder kind, met welke aanleg, geaardheid of mogelijkheden ook, het recht heeft om toe te groeien naar een zelfstandig bestaan. Daarvoor is naast vrede, veiligheid, zorg, voedsel en onderdak communicatie de eerste voorwaarde. Daarom steunen we niet alleen basisvoorzieningen als water, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, en werkgelegenheid. Maar ook onderwijs voor Doven en andere kinderen met een beperking. We helpen zowel kleinschalige als grootschalige lokale initiatieven. Stichting Silent Work is onafhankelijk en niet gebonden aan een specifieke levensbeschouwing.

Wiljo Woodi Oosterom en Demba Abou Ba zijn oprichters van respectievelijk Silent Work Nederland en Silent Work West-Afrika. Samen bouwen ze de contacten op met de mensen in de gebieden waar de lokale gemeenschappen om ondersteuning vragen. Samen onderhouden ze deze samenwerkingsrelaties. De Nederlandse stichting probeert de middelen in te zamelen die nodig zijn om de projecten te kunnen realiseren. Alle projectaanvragen worden getoetst aan de statutaire doelstelling van de stichting.

Slechts een minimaal bedrag wordt besteed aan kantoorkosten. De stichting doet jaarlijks verslag van de activiteiten. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor Silent Work.

Silent Work West-Afrika

Silent Work West-Afrika is in Mauritanië officieel erkend en geregistreerd als non-profit organisatie. Zo is de toegang tot de ministeries eenvoudiger en het verkrijgen van vergunningen voor bouwen en waterboringen.

Ook zijn we vrijgesteld van bepaalde belastingen en kunnen we advies geven aan de overheid. Toestemming voor het werken van ‘buitenlandse’ Afrikanen is mogelijk. Het bestuur en de leden bestaan volledig uit Afrikanen uit de gebieden waar we werken. Samen met onze werkwijze zorgt dit dat we toegang vinden waar andere (Westerse) organisaties vaak worden buitengehouden.

Deze stichting is dus de samenwerkingspartner van Silent Work Nederland. De medewerkers van Silent Work West-Afrika organiseren dorpsvergaderingen, leggen de contacten met de ministeries, onderzoeken de ideeën voor nieuwe projecten die bewoners inbrengen en toetsen deze op haalbaarheid en deskundigheid. Zij bewaken de kwaliteit vanaf de start tot de voltooing en duurzame voortzetting van het project.

Bestuur Silent Work Nederland

Het bestuur van de Nederlandse stichting Silent Work wordt gevormd door:

  • Wiljo Woodi Oosterom, voorzitter
  • Yvette Boonstra-van Veen, secretaris
  • Kenneth Kruydenhof, penningmeester
  • Margreet de Boer-Kwakman, lid

Oprichters

Demba Abou Ba

is afkomstig uit Mauritanië en werkt en woont vier maanden van het jaar in Nederland. Hij signaleert behoeftes van de gemeenschappen in West-Afrika en werkt met hen mee in de ontwikkeling en voorbereiding van de projecten. Hij geeft samen met Wiljo Woodi supervisie aan de projecten en verleent bemiddeling bij problemen.

Woodi Wiljo Oosterom

Wiljo Woodi Oosterom

trok na de dood van haar man naar Afrika. Ze voelt een diepe verbondenheid met vooral het West-Afrikaanse deel van het continent. Haar banden met vele mensen in Senegal, Mauritanië en andere Afrikaanse landen hebben tot vele duurzame projecten geleid op allerlei gebied, waarbij altijd ‘de vergeten kinderen’ centraal staan. Zie de pagina over Wiljo Woodi Oosterom voor meer informatie.

Medewerkers in Afrika

Abdou Djibba

is contactpersoon voor Silent Work in Senegal en Mauritanië. Hij bezoekt regelmatig de projecten, brengt verslag uit, voert financiële verplichtingen uit, koopt materialen in voor de projecten, houdt Silent Work op de hoogte van de vorderingen en de eventuele problemen. Als Wiljo Woodi in Afrika is treedt hij op als tolk bij de bijeenkomsten met de projecten naar de Afrikaanse taal (o.a.Wolof en Jola).

Amadou Ditjani Guissee

is vertrouwenspersoon en coördinator van de grote waterprojecten in de regio Futa in Mauritanië. Hij houdt contact met de dorpscommissies over het beheer van de watervoorzieningen, is verantwoordelijk voor de financiën en brengt verslag uit. Ook onderhoudt hij het contact met de plaatselijke en regionale overheden.

Samba Sow

is coördinator van de waterprojecten in Mauritanië.

Souleman Sy

is contactpersoon in de Sahara voor de (ex-)slavendorpen. Hij bezoekt regelmatig de projecten, onderzoekt aanvragen, begeleidt mensen die medische zorg nodig hebben en brengt verslag uit.

Cheickh Sangott

is directeur van Maison des Sourds, een beroepsopleiding voor dove jongeren. Daarnaast coördineert hij de contacten met de zeven scholen voor dove kinderen in Mauritanië en de twee scholen voor dove kinderen in Senegal. Is coördinator voorlichting voor ouders van dove kinderen.

Hamidou N’Gam

is coördinator en financieel beheerder van projecten voor doven van Silent Work. Docent psychologie voor de trainingen voor leerkrachten in het dovenonderwijs. Docent psychologie van medische studenten.

Codou Diop

geeft in Sokone (Senegal) leiding aan een informaticacentrum voor scholieren, meisjes en vrouwen; tevens zet zij zich in voor betere, gelijkwaardige omstandigheden voor vrouwen.

Ousman Bojang

gaat in Touba Couta (Senegal) leiding geven aan een informaticacentrum en aan een expositie- en verkoopruimte van kunstzinnige en ambachtelijke producten vervaardigd in verschillende Afrikaanse landen. Daarnaast zorgt hij voor onderhoud en reparatie van het gehele computernetwerk van Silent Work.

Sokhna Ba

is president van de vrouwenvereniging van Pulli Fulbe en Tjiiënt (Senegal); zij is de oprichter en begeleider van het activiteitencentrum in de regio Fass Boye.

Eugene Murenzi

is R.K. priester in Mushubati (Rwanda) en oprichter van Komera, de door Silent Work gestarte gezinshuizen en leslokalen voor een leer/werkproject voor doven en/of verstandelijk gehandicapte kinderen. Treedt op als tolk voor Wiljo Woodi (Frans, Engels, Kinyarwanda).

John Paul Rutakisha

is R.K. priester in Busasamana (Rwanda) en werkte mee aan projecten in de regio Gisenyi Rwanda. Hij treedt nu zo nodig ook als tolk op voor Wiljo Woodi.

Tevens

is er een groeiend aantal medewerkers in Mauritanië en Senegal werkzaam voor projecten van Silent Work op het gebied van hydrologie, agricultuur, speciaal onderwijs en in de bouw.

En Silent Work zijn ook alle andere betrokkenen

Zonder deze mensen en organisaties zou Silent Work niet zijn wie zij is en niet kunnen doen wat zij doet.